Farssi News

اخبار زبان فارسی

امکان جدید امتحان فارسی در مدارس ازکلاس 8 تا 9 در آ لمان در استان ساکسن آنهالت

کاربرد برای زبان دوم یا سوم و راهیابی به گیمنازیم یا کالج کاری Berufkolleg

گروه برای پرسشها

کاربرد : اطلاعات از آلمانی به فارسی