آیا موافق تقاضا دادن برای امتحان تصدیق

به فارسی هستید؟